E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 12", 18.09.-22.12.2017

Toimub Koolielu keskkonnas. https://koolielu.ee/groups/profile/541375/e-kursus-nutiseadmete-kasutamine-oppetoos-12

45.50 akad/t  ehk 1,75 EAP

Väljavõte aruandest kursuse lõpus

Koolitus toimus: 18.09.-22.12 2017

Alustanuid (arv):  38

Lõpetanuid (arv):  31

Katkestanuid (arv ja põhjus): 7.
Viiel õpetajal võib oletada, et kursus osutus liiga keeruliseks keele tõttu (õpetajad vene õppekeelega koolist). Kontakti katkestajatega ei saanud.
Üks õpetaja on uues koolis ja sai uues oma klassijuhatamise ka ja ei osanud arvestada suure ajakuluga.

Koolitaja tagasiside koolitusele

Mis läks koolitusel hästi?

Koolitusel osalenud õpetajad täitsid ülesanded hästi ning koolituse käigus valmisid huvitavad ülesanded ja õpilood. Õpetajad tegid koostööd ja andsid teistele positiivset tagasisidet.

Milliseid takistusi tekkis koolituse käigus ja miks?

Osalejatel olid mõned tehnilised probleemid. Kõige rohkem oli raskusi ülesannete õigeaegse täitmisega. Õppijad tõid veebiseminaril välja, et kursuse ajakava on hea ja töid saab esitada paindlikult, aga neil endil on olnud probleeme aja planeerimisega.
Koolitus jäi pooleli 7 osalejal. Viiel neist ei ole emakeeleks eesti keel ja abiks ei olnud ka kolleegi palumine mentoriks.

Mida teeksid järgmisel korral teisiti?

Praegu toimib kursus väga hästi, kursuslased kiitsid head ja loogilist koolituskava ning materjale. 

Millised teemad valmistasid õppijatele raskusi? Miks?

Raskusi ükski teema ei valmistanud. Väiksed tehnilised probleemid said ka lahenduse.

Mida pead veel oluliseks lisada?

Kursuslased tõid välja kaasõppijate toe ja sõbraliku õhkkonna.  Lõpetanud leidsid, et kursuse teemad on väga vajalikud igale õpetajale.Väga kiideti nutiturvalisuse teemat.  Nad loodavad, et saavad kursuse materjale kasutada edaspidigi ja soovivad, et need jääks Kooliellu alles. Loodeti, et tulevad ainevaldkonna põhised täiendkursused.

Väljavõte lõpetanute tagasisidest HITSA koolituskeskkonnast

 Täidetud ankeete 25

Saavutasin koolituse kavas kirjeldatud õpitulemused

 Mis hoidis minu motivatsiooni kursusel?

Koolitusel käsitletud teemad vastasid minu ootustele ja vajadustele

Saan koolitusel omandatut igapäevases töös rakendada

Koolitusel kasutatud õppemeetodid toetasid igakülgselt õppeprotsessi

 Kursusel liikumine oli selge ja lihtne, vajalik informatsioon, juhend- ja õppematerjalid olid kergesti leitavad

   Õppematerjalid olid ... (märgi linnukesega väide, millega oled nõus) 

Tulin toime tehniliste vahendite ja programmide kasutamisega

Suhtlemine ja koostöö kaasõppijatega kursusel oli ... (märgi linnukesega väide, millega oled nõus) 

Koolitaja valdas koolitusel käsitletud teemasid

Koolitaja märkas õppijate probleeme ja pakkus neile vajadusel piisavalt tuge

Koolituse korraldus oli ladus, alati teadsin mis tuleb teha

Lisakommentaarid: